Bảo trợ

Kho Dữ liệu Nghệ thuật Việt Nam (ViAA) vô cùng biết ơn khi nhận được sự hỗ trợ hào hiệp của Quỹ Cứu trợ Văn hóa Giáo dục Quốc tế của Văn phòng Đối ngoại Liên bang Đức, Viện Goethe, Chương trình Kết nối thông qua Văn hóa của Hội đồng Anh và các đối tác khác.