Về ViAA

Kho dữ liệu Nghệ thuật Việt Nam (ViAA)

là một kho dữ liệu và nền tảng chia sẻ dành cho cộng đồng do Heritage Space khởi xướng từ năm 2020 với mục tiêu tạo một nơi lưu trữ về thực hành nghệ thuật đương đại Việt Nam từ năm 1990. ViAA hoạt động nhằm cung cấp thông tin, tham khảo, và tài nguyên cho các chuyên gia và khán giả nghệ thuật nói chung, những người muốn tìm hiểu một cách có hệ thống về nghệ thuật Việt Nam.

ViAA được vận hành trực tuyến (website) và có thể truy cập được qua Internet. ViAA lưu trữ và hiển thị dữ liệu về các Nghệ sĩ và Tác phẩm Nghệ thuật Đương Đại Việt Nam từ năm 1990 được chọn lọc theo Tiêu chí của chúng tôi. Dữ liệu lưu trữ của ViAA được chia theo các tệp tin và quản lý tương tự một thư viện trực tuyến. Những tư liệu trên được ViAA thu thập và do các cá nhân, nghệ sĩ, nhóm nghệ sĩ và các tổ chức trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giữ bản quyền hợp pháp của các dữ liệu này đóng góp.

ViAA là một dự án dài hạn và phát triển qua nhiều giai đoạn. Trong giai đoạn này (2022-23), ViAA tập trung vào việc lưu trữ và giới thiệu các thực hành nghệ thuật và nghệ sĩ trong các thập niên 1990 và 2000. Phạm vi thu thập dữ liệu và thông tin dựa trên bối cảnh, nội dung và tài liệu về Việt Nam do nghệ sĩ Việt Nam, nghệ sĩ Việt Nam sinh sống ở nước ngoài, nghệ sĩ quốc tế sinh sống tại Việt Nam.